Giỏ hàng

Giao dịch bản quyền đa dạng tư liệu cho bảo tàng

Bảo tàng là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Tuy nhiên, để có những bộ sưu tập giá trị, bảo tàng còn cần đa dạng tư liệu. Và giao dịch bảo quyền là bước không thể thiếu khi hướng đến mục tiêu này.

1. Chức năng của bảo tàng

Theo Điều 47, Luật Di sản văn hóa 2001,  chức năng của bảo tàng được quy định như sau:
Bảo tàng là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

bảo tàng

Chức năng của bảo tàng được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Điều 48, Luật Di sản văn hóa 2001 quy định bảo tàng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập;

2. Nghiên cứu khoa học về di sản văn hoá;

3. Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hoá phục vụ lợi ích của toàn xã hội;

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ;

5. Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật;

6. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, bảo tàng không chỉ có chức năng trưng bày, tham quan mà còn rất nhiều hoạt động khác. Trong đó, việc sưu tầm tài liệu, hình ảnh, di vật, cổ vật... nhằm đa dạng hóa tư liệu cho bảo tàng, là một hoạt động quan trọng của bảo tàng.
Vậy các bảo tàng đã thực hiện đa dạng hóa nguồn tư liệu như thế nào? SCC sẽ làm rõ hơn dưới đây.

2. Giao dịch bản quyền đa dạng tư liệu cho bảo tàng

Theo Điều 6 Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2010, hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện như sau:

1. Bảo tàng được sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể ở trong và ngoài nước phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng.

2. Bảo tàng tổ chức việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể thông qua các phương thức sau đây:

a) Khảo sát điền dã sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể;

b) Khai quật khảo cổ;

c) Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng;

d) Mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân.

Việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

đa dạng tư liệu cho bảo tàng

Giao dịch bản quyền giúp đa dạng tư liệu cho bảo tàng (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Ngoài việc khảo sát, khai quật, tiếp nhận tài liệu, hiện vật... Bảo tàng được phép mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân. 

Các phương thức này giúp bảo tàng linh hoạt trong việc sưu tầm tài liệu, hiện vật. Đồng thời cũng là nền tảng cho việc đa dạng hóa tư liệu bảo tàng.

Việc mua tài liệu, hiện vật của bảo tàng cũng chính là một hình thức giao dịch bản quyền giữa bảo tàng với chủ sở hữu quyền tác giả.

Như vậy, để đa dạng tư liệu cho bảo tàng thì hoạt động giao dịch bản quyền là không thể thiếu.

Dịch vụ giao dịch bản quyền dữ liệu tại SCP

Dịch vụ bản quyền Con Sóc thực hiện giao dịch bản quyền các hiện vật, tư liệu nội dung, dữ liệu số,... phục vụ cho hoạt động trưng bày, triển lãm hoặc hoạt động làm phim tư liệu khoa học xã hội/tự nhiên của các bảo tàng, thư viện, nhà xuất bản, kênh truyền thông, nghiên cứu, công ty dữ liệu.

Với hệ thống đối tác toàn cầu, SCP luôn là địa chỉ đại diện bản quyền đáng tin cậy khi tìm kiếm bản quyền những nguồn nội dung, dữ liệu mới, cập nhật, giàu giá trị khoa học và thực tiễn. 

Liên hệ giao dịch bản quyền tại SCP

  • Email: copyright.scp2@gmail.com
  • Hotline: 090 327 6959

Rất hân hạnh được đón tiếp và hợp tác với Quý vị!